Bà Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch HĐQT

Chuyên môn: Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư bất động sản

Ông Vũ Hồng Nam

Thành viên HĐQT

Chuyên môn: Tài chính, Ngân hàng

Bà Đặng Thị Xuân Hồng

Thành viên HĐQT

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Kinh doanh bất động sản

Bà Vũ Thuỳ Anh

Thành viên HĐQT độc lập

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Ngân hàng

Ông Phan Anh Tuấn

Thành viên HĐQT độc lập

Chuyên môn: Đầu tư tài chính

Ông Bùi Tuấn Nam

Tổng Giám Đốc IFF Holdings

Chuyên môn: Ngân hàng, Đầu tư

Bà Đỗ Thị Mai Trang

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính

Chuyên môn: Tài chính, Kế toán

Bà Nguyễn Thị Hoa

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Kinh doanh

Chuyên môn: Tài chính, Bất động sản

Ông Nguyễn Xuân Quang

Tổng Giám Đốc Công ty CP MBland Tonkin

Chuyên môn: Tài chính, Bất động sản

Ông Đinh Duy Tân

Giám Đốc Kinh doanh

Chuyên môn: Ngành hàng xa xỉ, Bất động sản

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giám Đốc Thương Hiệu

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Quan hệ đối tác thương hiệu quốc tế

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Giám Đốc Thiết Kế

Chuyên môn: Kiến trúc, Xây dựng