Bà Nguyễn Thị Mai

Chủ tịch HĐQT

Chuyên môn: Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư bất động sản

Ông Vũ Hồng Nam

Thành viên HĐQT

Chuyên môn: Tài chính, Ngân hàng

Bà Đặng Thị Xuân Hồng

Thành viên HĐQT

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Kinh doanh bất động sản

Bà Vũ Thuỳ Anh

Thành viên HĐQT độc lập

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Ngân hàng

Ông Phan Anh Tuấn

Thành viên HĐQT độc lập

Chuyên môn: Đầu tư tài chính

Ông Trần Hồ Sỹ Tuấn

Phó Tổng giám đốc phụ trách Dự án

Chuyên môn: Quản lý bất động sản

Bà Đỗ Thị Mai Trang

Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính

Chuyên môn: Tài chính, Kế toán

Bà Nguyễn Thị Hoa

Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

Chuyên môn: Tài chính, Bất động sản

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Giám đốc phụ trách Dự án

Chuyên môn: Quản lý dự án, Kiến trúc, Xây dựng

Ông Bùi Tuấn Nam

Giám đốc đầu tư

Chuyên môn: Ngân hàng, Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giám đốc thương hiệu

Chuyên môn: Đầu tư tài chính, Quan hệ đối tác thương hiệu quốc tế

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Giám đốc thiết kế

Chuyên môn: Kiến trúc, Xây dựng